You are here
Home > Wiara i religia > Pomoc od profesjonalistów w kryzysie

Pomoc od profesjonalistów w kryzysie

Pomoc od profesjonalistów w kryzysie

Kiedy nad­cho­dzi śmierć i zabiera z tego świata naszych bli­skich, na pewno nie jest nam łatwo pora­dzić sobie z takim bole­snym cio­sem. Ktoś z kimś tyle lat się zna­li­ście, kto był dla Was opoką, nagle zmarł, a Wy musi­cie sobie pora­dzić z przy­go­to­wa­niem cere­mo­nii pogrze­bo­wej. Nie jest to łatwe zada­nie, jed­nak musi­cie się pod­jąć jego reali­za­cji.

Warto w tym momen­cie sko­rzy­stać z pomocy doświad­czo­nych osób, które na pewno Wam powie­dzą, co powin­ni­ście czy­nić. Warto zadzwo­nić do firmy Epi­ta­fium, która ofe­ruje pomoc wszyst­kim miesz­kań­com Kra­kowa w zor­ga­ni­zo­wa­niu Ostat­niego Poże­gna­nia. Na ich stro­nie epi­ta­fium.kra­kow.pl może­cie zna­leźć numer kon­tak­towy, pod który może­cie dzwo­nić przez całą dobę. Dzięki ich pomocy uda Wam się na pewno zor­ga­ni­zo­wać trans­port Zwłok z dowol­nego miej­sca. Po zor­ga­ni­zo­wa­niu trans­portu czeka Was mnó­stwo decy­zji, które będzie­cie musieli pod­jąć.

Jedna z takich decy­zji będzie to, jaki rodzaj pochówku wybie­rze­cie. Czy będzie to pogrzeb tra­dy­cyjny, czy jed­nak kre­ma­cja. Kościół niby nie zaka­zuje kre­ma­cji, jed­nak bar­dziej tole­ro­wany jest pochó­wek w trum­nie. Jed­nak bar­dziej opła­calne i bar­dziej eko­lo­giczne jest skre­mo­wa­nie.

Kre­ma­cje zwłok odby­wają się w spe­cjal­nie usta­lo­nym dniu, przed pogrze­bem, na którą zapra­szani są tylko naj­bliżsi człon­ko­wie rodziny. Po skre­mo­wa­niu zwłok, pro­chy zostają umiesz­czone w urnie, którą będzie­cie mogli wybrać z sze­ro­kiej oferty Epi­ta­fium. Urna, w dniu pogrzebu, zosta­nie wysta­wiona, a w następ­nej kolej­no­ści pocho­wana pod­czas cere­mo­nii pogrze­bo­wej.

Zobacz więcej na http://www.epitafium.krakow.pl//

Dodaj komentarz

Top